ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

 

Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn ter toepassing op alle aankopen en bestellingen die voldaan worden bij,

Antwerp Outboard Center   BTW: BE0627.756.977

Deze verkoopsvoorwaarden zijn ten allen tijde beschikbaar voor iedere klant.

 

. ALGEMEEN                                 

De levering bevat enkel en alleen het materiaal / vaartuig vermeld in de bestelbon. Het aanvaarden van onze offerten of leveringen omvat eveneens de goedkeuring van onderhavige verkoopsvoorwaarden,

die alle andere voorwaarden van de koper vernietigen en vervangen, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in onze bestelbon. Verkoopscontracten en alle andere verbintenissen, aangegaan door onze

vertegenwoordigers en onze bedienden, zijn alleen geldig na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Alle gegevens, prijzen e.d. vermeld in onze catalogussen, prospectussen en prijslijsten zijn niet

bindend voor ons. Wij behouden ons eveneens het recht voor wijzigingen en veranderingen aan te brengen aan het materiaal / vaartuig, beschreven en afgebeeld in onze catalogussen en prospectussen,

en op onze verklarende tekeningen. De leveringen van onze leveranciers geschieden volgens de voorwaarden van deze laatsten, behoudens uitdrukkelijk anders bepaald in onze bestelbon.

2. PRIJZEN                          

Alle prijzen, vermeld in onze offertes en verkoopscontracten, zijn berekend op grond van de muntkoersen, transporttarieven, belastingen, taksen en eventuele invoer- en douanerechten, die van kracht zijn

op het ogenblik van ondertekening. Indien de bedoelde muntkoersen, tarieven, taksen rechten enz. een wijziging ondergaan van meer dan 5%, geldt de uitdrukkelijke bepaling dat alle daaruit

voortvloeiende prijsverhogingen geheel ten laste vallen van de koper, zelfs in geval van franco verzending. De prijs van de wettelijk verplichte, op bestendige wijze aangebrachte toebehoren wordt in de

aangekondigde prijs inbegrepen geacht.                              

3. BETALINGSVOORWAARDEN                                  

Alle betalingen geschieden op onze zetel te GROBBENDONK, netto en zonder disconto, contant bij levering, behoudens andersluidende   schriftelijke overeenkomst. Het materiaal / vaartuig blijft onverminderd

onze eigendom tot op het ogenblik waarop onze facturen geheel betaald zijn, zelfs als de klant het reeds aan derden mocht hebben doorverkocht. Het materiaal moet tegen alle risico’s en gevaren voor

waardevermindering worden verzekerd tot op de dag van integrale betaling. Bij gebreke van betaling op de vervaldag, zal de schuld van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met 20% van

het saldo van de factuur, met een minimum van 50 Euro, en dit als forfaitaire schadevergoeding. Bovendien zullen verwijlintresten aan 14% per jaar eisbaar zijn zonder aanmaning. Deze bepaling doet

geen enkele afbreuk aan de invorderbaarheid van de schuld. De betalingstermijnen kunnen om geen enkele reden worden verschoven, ook niet in geval van betwisting. Een voorschot van 50% van de prijs

van de goederen is eisbaar op het ogenblik van de bestelling. De overhandiging van een cheque geldt niet als betaling: een cheque wordt slechts aanvaard onder voorbehoud van inning.

4. LEVERINGSTERMIJN                          

De leveringstermijn neemt een aanvang op de dag volgend op deze van de ondertekening van de bestelbon door de koper of als wij op de dag van de bestelling nog niet over alle vereiste documenten of

gegevens beschikken, op de dag waarop wij alle definitieve gegevens ontvangen. De leveringstermijn verstrijkt op de dag waarop het materiaal / vaartuig in onze magazijnen ter beschikking van de klant

wordt gesteld, zelfs bij franco verzendingen. Voorwaarde voor de inachtneming van de leveringstermijn is dat de klant alle betalingsvoorwaarden nagekomen is. De opgegeven leveringstermijnen zijn

indicatief en zullen worden nagekomen in de mate van het mogelijke. Indien de verkoper deze leveringstermijn niet kan naleven, dan informeert hij de koper onmiddellijk per aangetekende brief of door elk

ander bewijsmiddel. Geen enkele vertraging in de levering door overmacht of welke reden ook, kan onze verantwoordelijkheid binden of kan aanleiding geven tot vergoedingen, boeten, totale of

gedeeltelijke vernietiging der contracten of aankoop voor rekening.                                 

5. LEVERING                                 

De levering van het materiaal / vaartuig heeft plaats op de zetel van de verkoper, tenzij schriftelijk anders werd overeengekomen. De koper draagt alle risico’s met betrekking tot het materiaal / vaartuig

vanaf de effectieve levering. Indien de productie van het materiaal / vaartuig zou worden stopgezet, is de verkoop van rechtswege ontbonden.

6. GARANTIES                               

De toepasselijkheid van de in deze bepaling vermelde garanties is afhankelijk van de ondertekening en de naleving tussen partijen. De garantie door ons gegeven is beperkt tot de garantie gegeven door

de fabrikant / leverancier van het materiaal / vaartuig, beschreven in de bestelbon.

De door ons geleverde garanties zijn strikt beperkt tot de levering en betreffen uitsluitend de snelle reparatie of vervanging op onze kosten in onze werkhuizen, van alle stukken die worden afgekeurd of

buiten bedrijf gesteld wegens constructiefouten of materiaalgebreken, waarbij wij ons het recht voorbehouden wijzigingen aan te brengen aan het betrokken materiaal met het oog op het nakomen van onze garantieverplichtingen, of ook de beschadigde of defecte stukken te vervangen of terug te betalen volgens onze keuze. De door ons geleverde garanties zijn eveneens beperkt tot de verantwoordelijkheid van het materiaal / vaartuig op zich.

De garantie omvat niet de herstelling van het materiaal / vaartuig wegens normale slijtage, beschadiging ten gevolge van nalatigheid, onvoldoende controle en toezicht, gebrekkig onderhoud, verkeerd

gebruik e.d. De garantie geldt evenmin voor onderdelen met een snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik. Er wordt eveneens geen garantie verleend voor een snelle slijtage te wijten aan

corrosie of andere schadelijke inwerkingen van vloeistoffen, overspanning, stoffige omgeving, e.d., schade te wijten aan natuurverschijnselen en ongevallen en schade door overbelasting, zelfs tijdelijk, van het materiaal / vaartuig.

De garantievoorwaarden zijn enkel geldig indien kan aangetoond worden dat het normale jaarlijkse onderhoud van het materiaal / vaartuig werd uitgevoerd.

De interventies die worden uitgevoerd in het raam van de garantie verlengen deze garantie niet. Als het materiaal / vaartuig wordt verkocht, genieten de opeenvolgende kopers dezelfde garantie tot de einddatum.

Alle vervangen stukken zijn onze eigendom.                                  

Onze garantieverbintenissen worden alleen van kracht als de klant ons zijn klacht meedeelt binnen de 8 dagen (conform de gebruiken in de branche) na ontvangst van het materiaal / vaartuig. De klant

mag in geen geval enige wijziging, hoe gering ook, aanbrengen aan het materiaal / vaartuig zonder onze uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. De garantiebepalingen zijn alleen van toepassing als de

klant zijn verbintenissen in verband met de betaling heeft nageleefd. De klant heeft geenszins het recht zijn betalingen uit te stellen wegens klachten. De verplaatsingskosten blijven steeds ten laste van de

koper gedurende de waarborgperiode.

7. ZICHTBARE GEBREKEN                               

Zichtbare gebreken zijn gebreken waarvan de koper kennis heeft of die hij althans redelijkerwijs niet kon negeren op het moment van de verkoop of de levering van het materiaal / vaartuig.

De verkoper behoudt zich het recht voor een model te leveren dat in sommige details licht afwijkt van het bestelde model, tenzij uit de opmerkingen op de voorzijde van de bestelbon zou blijken dat deze

voor de koper essentieel kenmerk van de overeenkomst vormen.

De zichtbare gebreken aan het lakwerk, romp en interieurafwerking moeten zonder verwijl per aangetekend schrijven aan de verkoper gemeld worden. Overige zichtbare gebreken dienen per aangetekend

schrijven aan de verkoper gemeld te worden, uiterlijk binnen een termijn van twee weken vanaf de levering. Indien de hierboven vermelde termijnen niet gerespecteerd worden door de koper, zullen de

eventuele zichtbare gebreken als onbestaande beschouwd worden en gedekt door de goedkeuring van de koper.                                  

8. CONFORMITEIT EN VERBORGEN GEBREKEN                           

Van conformiteits- of verborgen gebreken die optreden tijdens de garantieperiode, wordt verondersteld dat zij reeds bestonden op het moment van de levering. De koper moet ze per aangetekende brief

melden aan de verkoper binnen de twee weken vanaf het moment dat de koper ze heeft vastgesteld of ze normaal had moeten vaststellen. Indien de hierboven vermelde termijn niet wordt gerespecteerd

door de koper, worden de eventuele conformiteits- of verborgen gebreken als onbestaande beschouwd en gedekt door de goedkeuring van de koper.

9. RECHTSBEVOEGDHEID                                

In geval van geschil of betwisting om een willekeurige reden, onafhankelijk van de plaats van bestemming van het betrokken materiaal of de installatie waarvoor het bedoeld is, zijn alleen de rechtbanken

van ANTWERPEN bevoegd. Wij houden ons echter het recht voor de zaak bij een andere rechtbank aanhangig te maken als wij dit nuttig achten. Onze wissels en ontvangstbewijzen doen geen afbreuk aan de toewijzing van de rechtsbevoegdheid en houden geen schuldvernieuwing in.

10. GELDIGHEID                          

Indien één van deze verkoopsvoorwaarden wettelijk ongeldig zou blijken, blijven de overige voorwaarden wel van kracht. De eventuele onwettelijke voorwaarde zal dan door onderlinge overeenkomst

 

vervangen worden door de dichtst benaderende wettelijke voorwaarde die op dat moment van kracht is.